Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ผลการพิจารณา ม.๙(๑)
นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม. ๙(๓)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตามมาตรา ๗ (๒) ม.๙(๕)
สัญญาสัมปทาน ม.๙(๖)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม. ม.๙(๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.๙(๘)
อื่นๆ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ (16 พ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้ออาห... (15 พ.ย. 2561)  
ตารางจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 6 (29 ส.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วบ้ตำบลแก้งเหนือ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างคสล.หมู่ที... (29 ส.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ส.ค. 2561)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือเรื่่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ... (28 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่... (28 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงก... (27 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (27 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านนาน้ำคำ (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 บ้านนาหนองทุ่ง (16 มี.ค. 2561)
(22 ก.พ. 2561)
(22 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านฮ่องไผ่ (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ทีี่ 7บ้านนาแมด (21 ก.พ. 2561)
อบต.แก้งเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6... (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 บ้านนาขนัน อบต.แก้งเหน... (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านเรืองอุดม (15 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป... (07 ก.ย. 2561)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป... (07 ก.ย. 2561)  

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอา... (13 เม.ย. 2561)  

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่... (26 มี.ค. 2561)

ส่งมอบงาน ตามโครงการ 1 ตำ... (20 มี.ค. 2561)

งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.แก... (13 ม.ค. 2561)

การแข่งขันกีฬาประชาชน ต้า... (29 ธ.ค. 2560)

พิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสให... (28 ธ.ค. 2560)

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให... (20 ธ.ค. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง... (16 พ.ย. 2560)

งานประเพณีลอยกระทง ประจำป... (03 พ.ย. 2560)

กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจร... (15 ก.ย. 2560)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (14 ก.ย. 2560)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรา... (13 เม.ย. 2560)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป... (14 ม.ค. 2560)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรา... (13 เม.ย. 2559)

โครงการอบรมให้ความรู้และก... (28 มี.ค. 2559)

โครงการจัดเวทีประชาคมฯ แผ... (15 ก.พ. 2559)

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภ... (26 ม.ค. 2558)

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 255... (26 ม.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ที่ 9-6 บ้านโนนสมบูรณ์ (28 ก.พ. 2562)  
ตารางปปชหมู่ที่ 6-9 บ้านโนนสมบูรณ์ (28 ก.พ. 2562)  
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่8 บ้านฮ่องไผ่ (28 ก.พ. 2562)  
ตารางปปช.หมู่ที่ 8 บ้านฮ่องไผ่ (27 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านนาหนองทุ่ง (27 ก.พ. 2562)
ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 บ้านนาหนองทุ่ง (27 ก.พ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้านสนมหมากหญ้า (27 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 บ้าน (27 ก.พ. 2562)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ (14 พ.ย. 2561)
(05 ก.พ. 2561)
(05 ก.พ. 2561)
(05 ก.พ. 2561)
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านแก้งเหนือ (31 ม.ค. 2561)
เรื่อง การกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (17 พ.ย. 2558)
เรื่อง การกำหนดราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (13 พ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (17 มี.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ (17 มี.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (17 มี.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง (17 มี.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (... (15 ม.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ
หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-8046  โทรสาร : 0-4521-8046  อีเมล์ : admin@kaengnuea.go.th
www.kaengnuea..go.th